Bakaláři


              

Pro rodiče

Vážení rodiče,

oslovujeme vás proto, že VY máte zásadní vliv na to, jaký bude mít vaše dítě postoj k drogám, vandalismu, šikanování, kriminalitě, ale i k sobě samému, ke spolužákům, ke škole, jakým způsobem bude trávit volný čas, s čímž souvisí také novodobé problémy jako např. kyberšikana a netholismus,…Obracíme se na vás s prosbou, zdali byste si se svým dítětem nepohovořili na výše uvedená témata. Všichni na naší škole si přejeme, aby vaše dítě chodilo do školy rádo a našlo u nás kamarády. Proto se věnujeme nejen samotné výuce, ale také řešení různých problémů života školy.

V současné době můžeme konstatovat, že rizikové chování se stalo celospolečenským problémem. Spousta rizikového chování se objevuje na základní škole. Objevují se nové patologické jevy např. kyberšikana, netholismus, tanorexie…Z našeho pohledu pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky (ne – li už v mateřské škole), poskytnout žákům co nejvíce informací o rizikovém chování podaných přiměřeně k věku žáků a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni. Naše škola připravila a realizuje komplexní, dlouhodobý program prevence rizikového chování a zahrnula do něj co nejvíce spolupracujících složek, včetně rodičů. Naší snahou a přáním je co nejvíce žáků vybavit schopností, vůlí a rozumovými předpoklady ubránit se bezohledným negativním psychologickým vlivům a nátlakům nejrůznějších part, sekt i jednotlivců, všem návykovým látkám a sociálně patologickým vlivům v celé šíři. Snažíme se, aby žáci, kteří opustí školu, dokázali, že se umí uplatnit v konkurenční společnosti svých vrstevníků bez různých „berliček".

Nejobtížnější však vždy bývá některé sociálně nežádoucí jevy odhalit na počátku a u některého negativního jednání zase najít viníky daných přestupků. Velmi Vás prosíme o spolupráci, pokud byste v budoucnu narazili na některé typické příznaky u Vašeho dítěte, jako je např. časté poničení učebních pomůcek či oblečení, nevysvětlitelné šrámy, modřiny, nejasné vymlouvání pro nedocházení do školy, „ztrácení“ peněz či jiných cenností, náhlá uzavřenost či smutek dítěte… Zjistíte-li, že vaše dítě je někým zastrašováno nebo je mu někým ubližováno, informujte nás bezodkladně. Zaručujeme vám diskrétnost při šetření, vaše dítě se nemusí obávat o prozrazení zdroje informací, máme s řešením takovýchto situací  zkušenosti a odborné dovednosti.

Také požádejte své dítě, aby se takové chování nesnažilo oplácet. To jenom stále obnovuje tento problém a každé dítě účastnící se hádky nebo rvačky sebe sama vidí jako oběť, nikoliv jako útočník. Pokud vaše dítě patří mezi ty, které nejdřív uhodí a až potom přemýšlejí, vážně si s ním promluvte. Podle našeho názoru jde o tak vážný problém, že jsme rozhodnuti příště děti, které budou vyvolávat nepřátelství, mstít se, spolčovat se s druhými k šikanování jednoho dítěte nebo si budou libovat v násilném, vyprovokovaném chování, hodnotit velice přísně v souladu s ustanovením Školního řádu.

Pokud by se vám s dětmi nedařilo pracovat tak, jak si představujete, pokud by dítě mělo problémy, které nejste sami schopni vyřešit, ale i v případě, že budete mít takové rodinné problémy, že budou mít neblahý vliv na vaše dítě, můžete za mnou přijít, pokusíme se spolu najít cestu k řešení. K tomu, abychom problémy vyřešili co nejdříve, je nutné, abyste okamžitě informovali školu o stávajících problémech. Zrovna tak děti, které budou mít problémy nebo budou mít nějaké přání, mohou za mnou přijít nebo mohou napsat do Schránky důvěry umístěné v prvním patře jednotlivých pavilonů.

K problémům dětí nejsme lhostejní a řešení problémů věnujeme dostatek pozornosti. Abychom předcházeli incidentům, velký důraz klademe na prevenci, provádíme dotazníková šetření, organizujeme různé akce pro děti, projektové dny. Nejrůznějšími aktivitami se snažíme veškerému negativnímu chování našich žáků předcházet a pokud se nějaké vyskytnou snažíme se je okamžitě řešit.

Samotným dětem doporučujeme, aby o problémech otevřeně hovořily a podělily se o své starosti. Ne vždy děti najdou v sobě dost odvahy, aby se s problémem svěřily ve škole. Prosíme Vás proto o pomoc. Jsme připraveni na vaše podněty reagovat a pomoci vám i vašim dětem.

 

 Mgr. Zorka Šimralová, školní metodik prevence

Zásady prevence v kostce – dovednosti rodičů

·         získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat a pomoci mu

·         umět s dítětem o alkoholu, drogách i jiných rizikových jevech informovaně hovořit a poradit

·         předcházet nudě

·         pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které usnadní alkohol a drogy odmítat

·         vytvořit zdravá rodinná pravidla

·         pomoci dítěti se ubránit nevhodné společnosti

·         posílit sebevědomí dítěte

·         spolupracovat s dalšími dospělými

 

ZNÁTE ŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ ŘÁD?

 • Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě.
 • Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci - oceňují úspěchy a podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem.
 • Obecné záležitosti týkající se školní docházky, práv a povinností žáka a jeho zákonného zástupce jsou upraveny školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími vyhláškami (především vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Podle potřeb navštěvují pravidelné konzultační hodiny, zúčastňují se třídních schůzek, při kterých mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy například prostřednictvím zápisu ze třídních schůzek.
 • Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. Na požádání učitele či ředitele školy se dostaví do školy.
 • Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni.
 • Podle zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) § 434 škola neručí za cenné věci a mobilní telefony.
 • Zákonní zástupci žáka podepíší Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s testováním a zveřejňováním fotek
 • Rodiče dodržují pravidla pro omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích:

 

Rodiče -  podporujte školu, kam chodí Vaše děti !

 • Jak? Např. být nápomocný radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety...), věnovat škole věcný nebo finanční dar a podobně. Více informací o škole získáte na internetu. Děkujeme Vám.

 

 

 

Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti!

 • V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních omluvách absencí, při podezření na „skryté záškoláctví“ (časté rodinné důvody, nevolnost, různé bolesti apod), při podezření na týrání žáka, v případě nebezpečného chování žáka (ublížení na zdraví a šikana), kouření, v případě manipulace a užívání návykových látek a při neplnění doporučení školy týkajících se infekčních onemocnění dítěte nebo vší, je škola povinna o tomto informovat orgán sociálně právní ochrany dětí, případně orgán v trestním řízení. Při časté absenci omlouvané rodiči může škola požadovat lékařské potvrzení.
 • V souladu se školním řádem při velké absenci a chybějících hodnotících podkladech může být žákovi hodnocení odloženo nebo může být přezkoušen.
 • Rodiče mají také možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím, ale zásadně v době mimo vyučování – je nutné si schůzku předem domluvit. Učitelé také mají pravidelné konzultační hodiny každou první středu v měsíci.
 • Aktuální informace o dění ve škole získáte na internetu: www.1zs-sokolov.cz
 • Při škole pracuje Školská rada tvořená zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy.
 • Školská rada se podílí na práci školy, školní družiny. Školská rada se vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu, školní řád (hodnocení žáků, bezpečnost a ochranu zdraví žáků) a projednává návrh rozpočtu a výsledky hospodaření. 
 • Krádeže jsou protiprávní jednání a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
 • Každou návštěvu je rodič povinen nahlásit v kanceláři školy, která zprostředkuje kontakt s učitelem
 • Rodiče doprovázejí své děti pouze před školu (k hlavnímu vchodu) a do školy z bezpečnostních důvodů nevstupují.
 • Rodiče žáků 1. a 2. tříd přivádějí jako doprovod své děti pouze ke vchodu a z bezpečnostních důvodů nevstupují do prostoru šaten a do tříd
 • Parkováním před školou se řidiči dopouštějí dopravního přestupku a ohrožují zdraví žáků.