Bakaláři


              

Informace o výskytu vši dětské

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech

 

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých přípravcích. Zvýšená poptávka po „alternativním“ odvšivování způsobila, že se v lékárnách prodávají proti vším nejrůznější přípravky, z nichž mnohé mají nedostatečnou až pochybnou účinnost. Rodičům se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech. Naše studie ukázaly, že na Olomoucku cca 5-20% dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol má ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak dramatický a zhruba odpovídá výskytu v západních zemích Evropy.

 

Doporučení pro předškolní a školní zařízení

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, nikoli učitelé či vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí v riziku. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na jejich odvšivované dítě z dětí, jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je však možno zajistit během několika minut, takže izolace dětí nebývá v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče písemně informovat a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy (školky) bez vší. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení po každém nahlášeném výskytu vší v kolektivu, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit. V krajním případě mohou epidemiologické šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské hygienické stanice, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí. Epidemiologické šetření se provádí dle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy či z opakovaných podnětů rodičů.

 

Doporučení pro rodiče

Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit léčbu tj. odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a postupovat podle jejich návodu k použití. Přípravky určené k hubení vší je možno aplikovat na dítě pouze při zjištěném výskytu živých vší ve vlasech. Preventivně je možno proti vším aplikovat pouze repelentní přípravky proti vším. Před jejich aplikací není třeba ověřovat, zda je dítě zavšivené, ale i repelentní přípravky by se měly aplikovat pouze v odůvodněných případech, např. při zaznamenaném aktuálním výskytu vší v dětském kolektivu, u kamarádů, sourozenců, při kolektivních akcích dětí apod. Repelentní přípravky se vždy aplikují až po umytí vlasů, protože po umytí vlasů účinek všech v současnosti používaných přípravků mizí.

Zavšivení dítěte lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách). Vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, na které jsou vyčesané vši dobře viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky je hlavní a účinná prevence před šířením vší. Opakovaným vyčesáváním vší všiváčkem lze již během několika vyčesávání docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. Vyčesávání vší je nutné provádět od kořínků vlasů minimálně 5 minut postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy alespoň každý třetí den. Vši se musí vyčesávat, dokud se vyskytují, minimálně však ještě dva týdny po nálezu poslední dospělé vši. U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné. Rovněž ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. Obecně platí, že po každém řádném použití jakéhokoliv přípravku proti vším nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“, je možno považovat dítě za neinfekční a zařadit ho do dětského kolektivu.

 

Problematika odvšivování dětí

V roce 2003 byla zaznamenána rezistence vši dětské na tehdy jediný volně dostupný léčivý přípravek. Z tohoto důvodu se veš dětská v ČR značně rozšířila a následně vzrostla poptávka po alternativních odvšivovacích přípravcích. Na trhu se proto objevilo mnoho nových přípravků, které se začaly v lékárnách prodávat jako přípravky proti vším. Často se nejedná o léčivé přípravky či prostředky s ověřovanou účinností, ale o kosmetické prostředky s tzv. vedlejším antiparazitárním účinkem. Účinnost těchto kosmetických prostředků nemůže být ani ověřována, protože dle zákonných ustanovení přípravky uváděné na trh jako kosmetické prostředky nesmí obsahovat účinné látky na hubení vší a nesmí být prodávány za účelem léčby infekčních onemocnění tj. ani k léčbě pedikulózy. O kosmetických prostředcích je proto možno uvažovat pouze jako o prostředcích, které zlepšující kvalitu pokožky či vlasů při výskytu vší a při jejich hubení jinými prostředky. Jejich prodej za účelem hubení vší není povolen. Rozmachu používání kosmetických přípravků napomohlo i to, že v současnosti na trhu v ČR není proti vším registrovaný žádný léčivý přípravek. Léčivé přípravky působily na vši chemicky insekticidy a dosahovaly spolehlivé účinnosti, pokud se nesetkaly s rezistentní populací vší. Z důvodu šíření rezistentních populací vší a vysokých nákladů a rizik spojených s uváděním léčivých přípravků s insekticidy na trh, jsou v současnosti doporučovány k hubení vší zejména tzv. zdravotnické prostředky (pomůcky). Zdravotnické prostředky hubí vši mechanicky či fyzikálně a jejich účinek je při správném použití srovnatelný s léčivými přípravky s obsahem insekticidních látek, přičemž riziko vzniku rezistence je minimální. Možnost použití netoxických zdravotnických prostředků na bázi silikonového oleje (dimethiconu) a jemu podobných látek, které působí mechanicko-fyzikálním účinkem na dýchací soustavu vší, byla i uvedena jako jeden z důvodů vyřazení posledního léčivého přípravku proti vším z trhu v ČR. Některé dostupné zdravotnické prostředky ale pouze napomáhají hubení vší vyčesáváním, např. tím, že vši na určitou dobu mechanicky paralyzují, čímž usnadní vyčesávání vší z vlasů. Poslední dobou se na trhu objevily i repelenty proti vším, jejichž aplikace je poměrně jednoduchá (při jejich aplikaci není nutné sledovat výskyt vší), deklarovaný účinek je ověřovaný a spolehlivý i v případě, že se již nějaké vši ve vlasech vyskytují. Při výběru prostředku proti vším a při jeho aplikaci je vždy nutné věnovat zvýšenou pozornost deklarovanému účelu použití a návodu k jeho použití.

Moderní přípravky proti vším obsahují účinné látky, které z důvodu ochrany zdraví dětí již nepronikají do tkání, a proto nepůsobí na zárodky vší ukryté v hnidách. Ošetření všemi přípravky je proto většinou nutné opakovat, aby se usmrtily i vši vylíhlé z hnid, které přežily první ošetření. Nové vši se z nakladených hnid líhnou do devíti dnů, proto se musí provádět minimálně ještě druhé odvšivení kolem desátého dne po prvním ošetření. Několik dnů po druhém odvšivení je dále nutné provést kontrolu účinnosti odvšivení vyčesáváním vší všiváčkem. Pokud při této kontrole budou vyčesány živé vši, je třeba zkontrolovat, zda bylo postupováno přesně podle návodu použitého přípravku a pokud ano, je nutné aplikovat jiný odvšivovací přípravek dle návodu nebo s dítětem navštívit lékaře.

 

Výskyt odrůstajících hnid ve vlasech

Přípravek, který by usmrcoval či odstraňoval hnidy (vajíčka vší přilepená k vlasům) neexistuje. Hnidy z vlasů nedokáže odstranit žádný přípravek ani hřeben. Hnidy samičky vší přilepují jednotlivě ke kořínkům vlasů. Poté se hnidy vzdalují od pokožky hlavy cca 0,5 mm za den (podle toho jak rychle vlas roste). Hnidy vzdálené od pokožky hlavy více než 5 mm jsou tedy již prázdné nebo mrtvé. Tyto hnidy dále postupně odrůstají s vlasem, dokud nejsou odstřiženy spolu s částí vlasu, na které jsou nalepeny. V závislosti na délce vlasů mohou hnidy po odvšivení odrůstat s vlasy až několik měsíců. Přetrvávající výskyt odrůstajících hnid u dětí nelze považovat za opakované zavšivení. Jedná se pouze o estetickou vadu a není možno na hnidy jakkoliv upozorňovat či požadovat jejich odstranění z vlasů. Jediný způsob jak odstranit hnidy z vlasů je stahovat je po vlasu jednotlivě nehty či vlasy s hnidami vystříhat.

Opakující se výskyt vší u dětí bohužel někteří rodiče zkoušejí řešit i různými nedovolenými způsoby např. přípravky určenými na zvířata či jinými látkami (často hořlavými). Proto na závěr upozorňujeme, že použití petroleje proti vším (případně jiných hořlavých látek), jak bývá někdy dokonce i veřejně "doporučováno" nepřipadá v žádném případě v úvahu. Petrolej je jednou z frakcí destilace ropy, nemá proto standardní chemické složení a někdy obsahuje značně škodlivé látky s leptavými účinky. Pracovníci KHS se již mnohokrát setkali i s vážným poškozením a poleptáním pokožky hlavy dětí od petroleje. Navíc se jedná o nebezpečné použití hořlaviny a mnohokrát již došlo k vážným popáleninám či dokonce uhoření dětí.