Bakaláři


              

Přijímací řízení

 

 Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

1. Přihlášky na střední školu

 • Zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Vyplněné přihlášky dostanete u nás ve škole od výchovného poradce na začátku února.
 • Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být prokazatelně vyhlášena ředitelem SŠ (např. na nástěnce na SŠ a na webových stránkách)
  • u oborů s talentovými zkouškami do 31. 10. 2021
  • U oborů bez talentové zkoušky do 31. 1. 2021
 • Přihlášku podává zákonný zástupce řediteli střední školy (SŠ).
  • Pokud se uchazeč hlásí na SŠ na obor s talentovou zkouškou, podává se přihláška do 30. 11. 2021
  • Pokud se uchazeč hlásí na SŠ na obor bez talentové zkoušky,                                       podává se přihláška do 1. 3. 2023 !!!
 • První týden v březnu dostanou na ZŠ žáci (oproti podpisu) vyplněné zápisové lístky (žáci, kteří se hlásí na obor s talentovými zkouškami poslední týden v listopadu).

2.         Talentové zkoušky

 • Talentové zkoušky do oborů „82 Umění a užité umění“ v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2022. Na konzervatoře od 2. 1. do 31. 1. 2022 a na sportovní gymnázia proběhnou od 2.1. – 15.2. 2022.

3.         Přijímací zkoušky

 • Ředitel SŠ musí pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl.
 • Přijímací zkoušky pro prvé kolo přijímacího řízení proběhnou pro čtyřleté maturitní obory               13.4. a 14.4. 2023 ; pro šestiletá a osmiletá gymnázia 17. 4. a 18. 4. 2023
 • 14 dní před konáním 1. kola přijímacích zkoušek zasílá SŠ pozvánku k přijímací zkoušce. Pro další kola přijímacího řízení je pozvánka k přijímací zkoušce zasílána 7 pracovních dní předem (nemusí být stanoveny 2 termíny).

4.         Přijetí na SŠ

 • Rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel SŠ do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečem Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Seznam přijatých uchazečů pouze zveřejní (rozhodnutí neposílá).
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí se po 5 prac. dnech považují za doručená.
 • Po přijetí na SŠ odevzdají do 10 pracovních dnů uchazeči na SŠ zápisový lístek. Před odevzdáním zápisového lístku na SŠ donese žák lístek svému třídnímu učiteli, který ho zkopíruje a založí.
 • Pokud není zápisový lístek do 10 dnů odevzdán na SŠ – zaniká platnost rozhodnutí o přijetí na SŠ.

5.         Nepřijetí na SŠ

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, lze podat odvolání uchazeče proti nepřijetí na SŠ.
 • Uchazeč musí zjistit volná místa na SŠ (2. kolo přijímacího řízení, 7 dní před konáním přijímací zkoušky se posílá pozvánka):
  • na stránkách karlovarského kraje;
  • na stránkách střední školy;
  • telefonní ověřování na SŠ.
 • Může se podat neomezené množství přihlášek, uvádí se na ně jen jedna škola.
 • Dále se postupuje podle pokynů SŠ.

 

Harmonogram přijímacího řízení 2022/2023

 

2 přihlášky na SŠ (dostanete od TU nebo výchovného poradce)

přijímací zkoušky se konají na maturitní obory SŠ

přihlášky odevzdává uchazeč přímo na SŠ do 1/3 (30/11 u oborů s talentovou zk.)

domů se posílá pouze rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

 

31/10               jsou vyhlášena kritéria přijímacího řízení pro obory s talent. zkouškou

1/11                 žák nahlásí výchovnému poradci, že se hlásí na SŠ s talentovou zkouškou – od výchovného poradce obdrží přihlášku

15/11               odevzdat vyplněnou přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou VP k potvrzení

22/11              rodiče na třídních schůzkách zkontrolují přihlášky na střední školu nanečisto. Pokud bude něco špatně, opraví do přihlášky. Pokud ví, na jakou střední školu se budou jejich děti hlásit – vyplní název, kód a obor (kdo neví – což je pochopitelné - doplní na přihlášku název střední školy, kód a obor později – třeba v lednu či v únoru)

30/11              Uchazeč dává přihlášku řediteli SŠ (talentová zkouška)

                        žáci, hlásící se na obor s talentovou zkouškou mají od ZŠ záp. lístek

2/1 – 15/1       talentové zkoušky na SŠ a na gymnázium se sportovní přípravou

15/1 – 31/1     talentové zkoušky na konzervatoř

15/1                 Výchovný poradce rozdá žákům předvyplněné přihlášky na SŠ, doma doplníte pouze název SŠ, kód a obor studia – stále na nečisto. Výchovný poradce zapíše vybrané školy do školní matriky a vytiskne originály přihlášek.

Do 31/1          jsou vyhlášena kritéria přijímacího řízení pro obory bez tal. zkoušky

1-3/2                Výchovný poradce rozdá žákům originály vyplněné přihlášky na SŠ k podpisu rodičů + doplnění lékařského potvrzení, pokud pro daný obor bude potřeba

Do 1/3       Uchazeč dává přihlášku řediteli SŠ (SŠ bez talentových zkoušek)

15/3                 žáci, kteří ještě nedostali zápisový lístek, obdrží na ZŠ zápisový lístek

12/4 a 13/4                 přijímací testy (M, ČJ) – čtyřleté maturitní obory

19/4 a 20/4                 přijímací testy (M, ČJ) – šesti a osmi leté maturitní obory gymnázia

10/5 a 11/5                 náhradní termín přijímacích testů                                  

Vypracoval: 17.10. 2022 výchovný a kariérový poradce Mgr. Ondřej Štych

        Dotazy: ondrej.stych@seznam.cz

 

Zajímavé odkazy:

http://www.infoabsolvent.cz/       (přehled SŠ v celé ČR)

https://www.burzaskol.online/    Online prostředí pro prezentaci SŠ škol

http://www.kvkskoly.cz/               Školský portál Karlovarského kraje

http://www.kr-karlovarsky.cz      (zde budou informace o volných místech na SŠ pro 2. kolo)

http://www.cermat.cz                     (přijímací testy k procvičení)