Bakaláři

Přijímací řízení

 Přijímací řízení ve šk. roce 2018/2019 (17/10/2018)

1. Přihlášky na střední školu

 • Zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky dostanete u nás ve škole od TU.
 • Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být prokazatelně vyhlášena ředitelem SŠ (např. na nástěnce na SŠ a na webových stránkách)
  • u oborů s talentovými zkouškami do 31. 10.
  • U oborů bez talentové zkoušky do 31. 1.
 • Přihlášku podává zákonný zástupce řediteli střední školy (SŠ).
  • Pokud se uchazeč hlásí na SŠ na obor s talentovou zkouškou, podává se přihláška do 30. 11.
  • Pokud se uchazeč hlásí na SŠ na obor bez talentové zkoušky, podává se přihláška do 1. 3.
 • První týden v březnu dostanou na ZŠ žáci (oproti podpisu) vyplněné zápisové lístky (žáci, kteří se hlásí na obor s talentovými zkouškami poslední týden v listopadu).

2.         Talentové zkoušky

 • Talentové zkoušky do oborů „82 Umění a užité umění“ a na sportovní gymnázia proběhnou  v termínu od 2. 1. do 15. 1. Na konzervatoře od 15. 1. do 31. 1.)

3.         Přijímací zkoušky

 • Ředitel SŠ musí pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl.
 • Přijímací zkoušky pro prvé kolo přijímacího řízení proběhnou pro čtyřleté maturitní obory 12. 4. a 15. 4.; pro šestiletá a osmiletá gymnázia 16. 4. a 17. 4.
 • 14 dní před konáním 1. kola přijímacích zkoušek zasílá SŠ pozvánku k přijímací zkoušce. Pro další kola přijímacího řízení je pozvánka k přijímací zkoušce zasílána 7 pracovních dní předem (nemusí být stanoveny 2 termíny).

4.         Přijetí na SŠ

 • Rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel SŠ do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečem Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Seznam přijatých uchazečů pouze zveřejní (rozhodnutí neposílá).
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí se po 5 prac. dnech považují za doručená.
 • Po přijetí na SŠ odevzdají do 10 pracovních dnů uchazeči na SŠ zápisový lístek. Před odevzdáním zápisového lístku na SŠ donese žák lístek svému třídnímu učiteli, který ho zkopíruje a založí.
 • Pokud není zápisový lístek do 10 dnů odevzdán na SŠ – zaniká platnost rozhodnutí o přijetí na SŠ.

5.         Nepřijetí na SŠ

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, lze podat odvolání uchazeče proti nepřijetí na SŠ.
 • Uchazeč musí zjistit volná místa na SŠ (2. kolo přijímacího řízení, 7 dní před konáním přijímací zkoušky se posílá pozvánka):
  • na stránkách karlovarského kraje;
  • na stránkách střední školy;
  • telefonní ověřování na SŠ.
 • Může se podat neomezené množství přihlášek, uvádí se na ně jen jedna škola.
 • Dále se postupuje podle pokynů SŠ.

Harmonogram přijímacího řízení 2018/2019

 

2 přihlášky na SŠ (dostanete od TU)

přijímací zkoušky se konají na maturitní obory SŠ

přihlášky odevzdává uchazeč přímo na SŠ do 1/3 (30/11)

domů se posílá pouze rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

 

31/10               jsou vyhlášena kritéria přijímacího řízení pro obory s talent. zkouškou

22/11               žák nahlásí TU, že se hlásí na SŠ s talentovou zkouškou – od TU obdrží přihlášku

26/11               odevzdat vyplněnou přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou TU k potvrzení

30/11              Uchazeč dává přihlášku řediteli SŠ (talentová zkouška)

                        žáci, hlásící se na obor s talentovou zkouškou mají od ZŠ záp. lístek

2/1 – 15/1       talentové zkoušky na SŠ a na gymnázium se sportovní přípravou

15/1 – 31/1     talentové zkoušky na konzervatoř

12/1                TU vycházejícím žákům rozdají vzorovou přihlášku na SŠ,

15/1                rodiče zkontrolují – pokud bude něco špatně, opraví do přihlášky. Pokud ví, na jakou střední školu se budou hlásit – vyplní název, kód a obor (kdo neví - doplní na přihlášku název střední školy, kód a obor později sám)

31/1                 TU vycházejícím žákům rozdají vyplněné přihlášky na SŠ, doma doplníte pouze název SŠ, kód a obor studia - pokud není vytištěné na přihlášce (je-li to nutné, tak i lékařské potvrzení)

                        pololetní vysvědčení

jsou vyhlášena kritéria přijímacího řízení pro obory bez tal. zkoušky

15/2                nejpozdější termín, kdy lze odevzdat přihlášku k potvrzení na ZŠ

1/3                  Uchazeč dává přihlášku řediteli SŠ (SŠ bez talentových zkoušek)

15/3                 žáci, kteří ještě nedostali zápisový lístek, obdrží na ZŠ zápisový lístek

12/4                přijímací testy (M, ČJ) – čtyřleté maturitní obory

15/4                přijímací testy (M, ČJ) – čtyřleté maturitní obory

16/4                přijímací testy (M, ČJ) – šestiletá, osmiletá gymnázia

17/4                přijímací testy (M, ČJ) – šestiletá, osmiletá gymnázia

13/5 a 14/5                 náhradní termín přijímacích testů                       17/10/2018 Koř.

Zajímavé odkazy:

http://www.infoabsolvent.cz/       (přehled SŠ)

http://www.kr-karlovarsky.cz      (zde budou informace o volných místech na SŠ)

http://www.cermat.cz                     (přijímací testy k procvičení)