Bakaláři


              

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025:

 

Součástí legislativních úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče.

Základní školy povinnost uchazečům o obory vzdělání s talentovou zkouškou vydat do 30. listopadu 2023 zápisový lístek; uchazeči je však nikomu již dle nové právní úpravy nebudou nakonec odevzdávat.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) je stanovena v řádném termínu na dny:

  • pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
  • úterý 16. dubna 2024 a středu 17. dubna 2024 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.

 

Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nematuritních oborů.

Termín pro podávání přihlášek do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky, který je stanoven od 1. února do 20. února 2024

 

Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Elektronická forma přináší zjednodušení administrativních procesů všech účastněných stran. Dále bude umožněno podat přihlášky listině s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.

Zachování 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.

 

Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.

Třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena, je ponecháno v kompetenci ředitelů škol

 

Navrhovaná novela školského zákona počítá pro letošní školní rok se zvláštní úpravou pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Do 30. listopadu 2023 podávají uchazeči a zákonní zástupci stejně tak jako v letech předchozích až 2 přihlášky na platném (modrém) formuláři a taktéž talentové zkoušky proběhnou ještě tzv. „postaru“.

Změnou je to, že v únoru uchazeči nebudou mít rozhodnutí
o přijetí, ale pouze výsledek talentové zkoušky a školy zveřejní pořadí uchazečů. Další změnou je, že se i na tyto uchazeče vztáhne princip prioritizace. Uchazeči mohou pořadí svých oborů vzdělání ve vybraných školách uvedených v přihlášce změnit až do 15. března 2024. Rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí bude až seznam vydaný v květnu.

Povinností ředitele oznámit výsledky školní přijímací zkoušky do 15. února 2024Tato povinnost se netýká oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Oznámení výsledků je však prozatímní, nejedná se o rozhodnutí o přijetí. To bude zveřejněno společně se všemi ostatními školami v jednotném květnovém termínu.

 

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2023

  • budou moci podat přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Do této přihlášky zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou. Pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky platí termín 20. února 2024. Tito uchazeči seřadí těchto až pět oborů podle své priority. Uchazeč může seřazení oborů změnit až do 15. března 2024
  • I pokud nepodají přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, mohou „prohodit“ seřazení oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. března 2024. Tím změní svou prioritu.

 

Pokud neudělají nic, pak platí, že seřazení oborů vzdělání na „modré“ přihlášce vyjadřuje uchazečovu prioritu.

 

Podklady pro přihlášky odevzdají rodiče PaedDr. Ondřeji Štychovi v případě talentové zkoušky odevzdat podklady nejdéle do 20. 11. 2023.

Přijímací řízení na SŠ informace