Bakaláři


              

Žákovské desatero

Žákovské desatero

1)My žáci bereme na vědomí, že žákovská knížka je úředním dokladem a podle toho s ní budeme zacházet. Budeme ji pravidelně předkládat rodičům.

2) Chováme se k sobě hezky a mile, neděláme rozdíly, každý se baví s každým. Pokud máme nějaký, jakýkoliv problém, svěříme se rodičům, učiteli, výchovnému poradci, metodikovi prevence, Schránce důvěry.

3) Staráme se o svoji třídu a neničíme školní majetek, nečmáráme po zdech, udržujeme pořádek v areálu školy.

4) Zdravíme všechny dospělé, nepoužíváme vulgární výrazy.

5) Během hodiny dodržujeme pokyny učitele, dáváme pozor, nevykřikujeme a nehledáme důvod k odchodu ze třídy, během výuky neopouštíme školní budovu.

6)      Nesmíme šikanovat ani šikaně přihlížet. Víme, že pokud  budeme vyvolávat nepřátelství, mstít se, spolčovat se s druhými k jakémukoliv druhu šikanování  včetně kyberšikany jednoho dítěte nebo si budeme libovat v násilném, vyprovokovaném chování, budeme hodnoceni velice přísně v souladu s ustanovením Školního řádu.

7) Do školy chodíme přiměřeně a čistě oblečeni, nenosíme žádné předměty, které by mohly ublížit spolužákům.

8) Chováme se ekologicky, třídíme odpad. Plastové lahve patří do určených košů.

9)      V průběhu vyučování máme vypnutý mobilní telefon a sami si za něj ručíme.

10) Používání a distribuce jakýchkoliv návykových látek /tabákové výrobky, alkohol, drogy/ je v prostorách školy zakázané a tento zákaz respektujeme.

A ještě něco navíc -   dodržuj pravidla slušného chování:

 • vstoupil jsi – pozdrav, odcházíš – rozluč se,
 • vstoupil či odešel vyučující – pozdrav povstáním (v tichosti),
 • chceš-li něco – řekni „prosím“,
 • dostaneš-li – řekni „děkuji“,
 • používej i ostatní „kouzelná“ slova, která lidi k sobě přibližují,
 • neskákej nikomu do řeči – každý má právo vyjádřit svůj názor,
 • neubližuj nikomu – jen slaboši a zbabělci musí dokazovat svojí sílu,
 • pomáhej slabším spolužákům,
 • nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i ostatním,
 • netrap se – přijď se rozdělit o každou bolest i radost, používej Schránku důvěry
 • mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří,
 • važ si sám sebe i druhých – je důležité znát svoji cenu i cenu jiných lidí,
 • nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě,
 • neboj se překonávat překážky, dělat chyby – vždyť chybami se člověk učí.

 

 

Jsme tu pro tebe: školní metodik prevence – Mgr. Zorka Šimralová                                         výchovný poradce – Mgr. Iveta Kořínková